Menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen, definities en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de gebruiker van deze voorwaarden, de besloten vennootschap CropX B.V. en haar contractpartij, tenzij anders staat vermeld in aanvullende voorwaarden.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • CropX: de besloten vennootschap CropX B.V., gevestigd te Haren;
  • afnemer: de contractpartij van CropX;
  • software: alle computerprogrammatuur of onderdelen daarvan, waartoe ook behoren updates, uitbreidingen, verbeteringen of aanpassingen;
  • hardware: alle computerapparatuur met randapparatuur, alsmede alle meetapparatuur, waaronder bodemsensoren, weerstations e.d.;
  • services en adviezen: alle informatie, adviezen en gegevens die door of vanwege CropX aan afnemer worden verstrekt, al dan niet door middel of met behulp van voornoemde software of hardware, via internet, dan wel een combinatie daarvan, die betrekking hebben op de agrarische bedrijfsvoering en/of activiteiten van afnemer;
  • licentie: het door CropX aan afnemer verleende recht tot gebruik, herstel en verbeterde versies van de software;

1.3 De afnemer die eerder op basis van deze algemene voorwaarden met CropX heeft gecontracteerd, wordt bij latere overeenkomsten met CropX geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van CropX zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als de aanbieding is gebaseerd op door de afnemer verstrekte gegevens, mag CropX van de juistheid daarvan uitgaan.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de aanbieding CropX heeft bereikt of online een licentie is afgesloten. Door aanvaarding doet de afnemer afstand van de toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Indien de afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding wenst te maken, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat CropX schriftelijk aan afnemer heeft verklaard met deze voorbehouden of wijzigingen in te stemmen.

2.3 Wijzigingen in of afwijkingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 CropX is slechts gebonden aan (rechts)handelingen of mededelingen van haar werknemers, voor zover deze daartoe vooraf uitdrukkelijk bevoegd verklaard zijn, of de betreffende (rechts)handeling of mededeling achteraf schriftelijk door CropX wordt bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.2 Creditcard en/of betaalgegevens kunnen worden verstrekt aan een externe betalingsverwerker.

3.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur van de offerte of online aanbieding. Als aflevering meer dan drie maanden na de offertedatum plaatsvindt, is CropX gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.

3.4 CropX is gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. Weigering van afnemer geeft CropX het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid van CropX voortvloeit, onverminderd het recht van CropX tot vergoeding van kosten en winstderving.

3.5 Bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, of wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is de gehele prijs onmiddellijk en ineens opeisbaar.

3.6 Betaling dient in zijn geheel en zonder verrekening plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum ten gunste van de op de factuur vermelde bankrekening van CropX. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. CropX is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum totdat geheel is betaald een rente van 1% per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen. Vanaf het verzuim is afnemer aan CropX alle door haar gemaakte kosten ter zake van buitengerechtelijke incasso verschuldigd, met een minimum van 15% van de opeisbare som.

Artikel 4 – Aflevering en eigendomsvoorbehoud

4.1 Aflevering zal plaatsvinden op een met afnemer overeengekomen plaats. Door CropX genoemde levertijden zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat laatste geval kan overschrijding van de levertijd slechts tot aansprakelijkheid aan de zijde van CropX leiden, als afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij CropX een redelijke termijn gegund wordt om alsnog na te komen.

4.2 Vanaf het moment van aflevering gaat het risico met betrekking tot de afgeleverde zaken over op afnemer.

4.3 Alle geleverde of nog te leveren zaken blijven eigendom van CropX zolang de vorderingen die CropX ter zake van deze overeenkomst of uit andere hoofde op afnemer heeft, vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten daaronder begrepen, niet volledig zijn voldaan. Zolang sprake is van de situatie als in de zin hiervoor beschreven, is afnemer niet gerechtigd de afgeleverde of nog te leveren zaken te vervreemden, bezwaren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Afnemer is verplicht onverwijld en ongevraagd tegenover derden die daarvoor in aanmerking komen, te verklaren dat hij niet tot vervreemding, bezwaring of terbeschikkingstelling bevoegd is.

4.4 CropX is gerechtigd zonder ingebrekestelling de zaken terug te nemen indien afnemer enige op hem rustende verplichting jegens CropX niet nakomt. Afnemer machtigt CropX daartoe om alle plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4.5 Op het moment dat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens CropX heeft voldaan, verschaft CropX aan hem het eigendom van de afgeleverde zaken.

Artikel 5 – Recht van reclame

5.1 Afnemer dient gebreken in de prestatie schriftelijk bij CropX te melden binnen dertig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden die afnemer ter zake van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

5.2 Facturen gelden als onbetwist en geaccepteerd, indien afnemer niet binnen dertig dagen na factuurdatum bij CropX heeft geprotesteerd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 CropX is slechts aansprakelijk voor schade van afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van CropX. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering van CropX wordt uitgekeerd, en in ieder geval tot de door afnemer verschuldigde prijs onder de betreffende overeenkomst met een maximum van € 10.000,00. Elke aansprakelijkheid van CropX voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, verloren gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen of stagnatieschade, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitgesloten.

6.2 CropX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde hulppersonen.

6.3 Afnemer zal CropX vrijwaren van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Als CropX na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van een oorzaak die buiten de schuld of de risicosfeer van CropX is ontstaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten in machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van CropX als bij haar toeleveranciers, is sprake van overmacht.

6.5 Gedurende de periode dat CropX door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, raakt zij niet in verzuim. Indien door overmacht de nakoming onmogelijk wordt of tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden voortduurt, zijn zowel CropX als afnemer gerechtigd de overeenkomst als geëindigd te beschouwen, zonder dat dit enig recht op of verplichting tot schadevergoeding oplevert. Indien CropX reeds gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij evenwel recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op basis van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 7 – Gegevens, geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

7.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisnemen, een en ander voor zover dit een goede uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg staat. Partijen zijn gehouden deze verplichting onverkort op te leggen aan hun personeelsleden.

7.2 In verband met een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het noodzakelijk dat CropX persoonsgegevens van afnemer verzamelt, verwerkt en opslaat. Een en ander geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. CropX heeft haar privacy beleid beschreven in een Privacy Verklaring welke te vinden is op de website www.cropx.nl.  

7.3 CropX behoudt zich het recht voor om niet-identificerende informatie te verstrekken aan derden in een geaggregeerde vorm en mag de verstrekte gegevens gebruiken voor aanpassingen en verbetering van onze software, hardware, services en adviezen.

Artikel 8 – Software

8.1 CropX verleent afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de software en documentatie. Afnemer aanvaardt deze licentie. De licentie wordt verleend voor de duur van minimaal een jaar ingaande op de datum van ter beschikkingstelling en eindigend op dezelfde dag van het daaropvolgende kalenderjaar. De licentie wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een kalenderjaar. Partijen kunnen te allen tijde een licentie opzeggen of wijzigen; bij wijziging van de licentie start per direct een nieuw licentiejaar en zal het openstaande bedrag van het huidige licentiejaar als korting worden verrekend op de kosten van het nieuwe licentiejaar. Deze korting wordt berekend over het daadwerkelijk betaalde bedrag en bedraagt maximaal de hoogte van de kosten van het nieuw afgesloten licentiejaar. Bij opzegging zal de licentie worden beëindigd na het resterende licentiejaar; Opzeggen of wijzigen kan schriftelijk en voor online afgesloten licenties kan dit in de online omgeving worden gemeld.

8.2 Afnemer is bij vooruitbetaling een periodieke licentievergoeding verschuldigd aan CropX, zoals vermeld op de website of de overeenkomst. De licentievergoeding wordt jaarlijks in rekening gebracht middels de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de website of via een factuur. CropX is gerechtigd de licentievergoeding te verhogen. We stellen de afnemer altijd vooraf in kennis van een verhoging van licentievergoedingen.

8.3 Voordat de software gebruikt kan worden, dient de afnemer een account aan te maken. Tijdens de registratie vraagt CropX om NAW gegevens , een telefoonnummer en een e-mail adres. Wij kunnen ook aanvullende gegevens vragen indien nodig. Bij het downloaden van onze applicatie kunnen we extra informatie verzamelen zoals je Unique Device ID of IP-adres. CropX heeft de finale bevoegdheid bij het verlenen van accounts en behoudt het recht voor om gebruikers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8.4 De software geldt als opgeleverd zodra aan de afnemer de toegangsrechten ter beschikking zijn gesteld.

8.5 Afnemer is niet gerechtigd de software (ook niet bij een gratis aanbod):

  1. te gebruiken anders dan voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden;
  2. aan derden over te dragen, te delen met derden door bijvoorbeeld het delen van inloggegevens, of op welke wijze ook ter beschikking te stellen;

c.te wijzigen, te kopiëren, te reverse engineeren, aan te passen, uit te breiden of te decompileren.

8.6 Bij beëindiging van de licentie is afnemer verplicht om, indien aanwezig, deze software van alle in zijn bedrijf aanwezige verwerkingseenheden te verwijderen.

8.7 Bij overtreding van enige bepaling van dit artikel verbeurt afnemer een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 per overtreding per dag.

8.8 Alle auteursrechten en rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake van de door CropX beschikbaar gestelde software berusten uitsluitend bij CropX en zullen bij CropX blijven berusten. De software blijft eigendom van CropX.

8.9 CropX zal zich jegens de afnemer aan wie een licentie is verleend, inspannen om gebreken in de software, mits onverwijld aan CropX gemeld, te herstellen. Onder herstel wordt niet verstaan het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.

Gebreken die het gevolg zijn van aan afnemer toe te rekenen onjuist of onoordeelkundig gebruik of aangebrachte wijzigingen in de software, zullen niet worden hersteld. De licentieovereenkomst geeft de afnemer voorts recht op updates van de software, indien en zodra deze beschikbaar en voorhanden zijn. Er is alleen sprake van aanspraak op herstel en updates wanneer de afnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere overeenkomsten met CropX heeft voldaan.

8.10 Indien CropX er niet in slaagt de gebreken tot het herstel waartoe CropX zich zal inspannen, binnen redelijke termijn te verhelpen, heeft afnemer het recht de licentieovereenkomst te ontbinden.

8.11 Wij behouden ons het recht voor om op elke gewenst moment en naar eigen goeddunken, toegang tot accounts te beperken of in te trekken.

Artikel 9 – Hardware

9.1 CropX zal de hardware aan de afnemer afleveren zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De hardware zal worden afgeleverd op een door afnemer aangeduide locatie. Het risico ter zake van verlies of beschadiging van de hardware gaat op het moment van aflevering over op afnemer.

9.2 Voor zover installatie en/of montage door CropX met afnemer is overeengekomen, zal afnemer zorgdragen voor een geschikte omgeving met alle benodigde voorwaarden en faciliteiten om deze installatie en montage mogelijk te maken. CropX is niet aansprakelijk voor vertragingen in de installatie en montage ten gevolge van het ontbreken hiervan.

9.3 De installatie en/of montage geldt als voltooid en opgeleverd op het moment van ingebruikname van de hardware, of zoveel eerder als de hardware werkend aan afnemer is gedemonstreerd.

Artikel 10 – Garantie

CropX garandeert de hardware gedurende twaalf maanden na levering. Gebreken die gedurende deze periode optreden en niet het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of andere niet aan CropX toe te rekenen oorzaken, zullen door CropX kosteloos worden hersteld of vervangen. Bij producten die niet door CropX zijn geproduceerd wordt de garantieperiode van de fabrikant gehanteerd. Alle onderdelen die zijn vervangen worden eigendom van CropX. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder garantie. Aan de hand van de retourprocedure (artikel 11) wordt bepaald of een product onder garantie valt.

Artikel 11 – Retourprocedure

11.1 CropX kent 2 soorten retourzendingen:

11.1.1 Garantieafhandeling: is van toepassing op alle producten die binnen de garantieperiode defect zijn geraakt en aan CropX worden aangeboden. CropX behoudt het recht alle producten die onder garantie worden aangeboden, te controleren op schade of andere gebreken. Na ontvangst van het defecte product wordt zo snel mogelijk vastgesteld of er sprake is van garantie, en hoe het zal worden hersteld.  Het recht op garantie vervalt indien gebreken of schade, geheel of ten dele, het gevolg zijn van onjuist gebruik dan wel anderszins te wijten zijn aan de klant. Indien blijkt dat het product geen defect vertoont, betaalt de aanvrager € 75 onderzoeks- en transportkosten.

11.1.2 Reparatie: is van toepassing op producten die buiten de garantieperiode defect zijn geraakt en ter reparatie worden aangeboden. Na ontvangst van de retourzending stuurt CropX een prijsopgaaf toe welke voor akkoord door de aanvrager ondertekend dient te worden. Als geen reparatieopdracht volgt, wordt er € 75 aan onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht.

11.2 De retourprocedure geldt voor alle retourzendingen. Voor retourzendingen dient een retournummer te worden aangevraagd. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00. Neem hiervoor contact met ons op via +31 88 3226600 of service@cropx.nl. Na registratie van de aanvraag ontvangt de aanvrager per mail een retourformulier met daarop het retournummer. Het retourformulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de verpakking te worden aangebracht. Retourzendingen die zijn voorzien van een onduidelijk of onvolledig ingevuld formulier worden geweigerd.

11.2.1. Defecte producten kunnen na toekenning van het retournummer door CropX aan ons worden opgestuurd. Defecte producten die zonder kopie van pakbon of factuur worden opgestuurd, worden als vallend buiten garantie in behandeling genomen. Aan de garantieafhandeling op het retourformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

11.2.2 Producten worden geretourneerd voor risico van de aanvrager en dienen goed te zijn verpakt voor transport. De aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar CropX.

11.2.3. Vóór verzending bepaalt CropX op welke wijze de goederen naar CropX worden verzonden. Kosten voor verzending van reparatiegoederen zijn voor rekening van de aanvrager. Kosten voor verzending van garantiegoederen zijn voor rekening van CropX.

11.3 Retourzendingen kunnen worden verzonden naar;

CropX B.V., Warmoltslaan 10, 9752 GR Haren, Nederland.

Artikel 12 – Services en adviezen

12.1 De services en adviezen die door CropX aan afnemer worden verstrekt, dienen ter ondersteuning van de (agrarische) activiteiten van afnemer. De totstandkoming van deze services en adviezen is afhankelijk van een veelvoud van rekenmodellen en prognoses. CropX zal zich inspannen om te allen tijde adequate en zorgvuldig tot stand gekomen services en adviezen na te streven. CropX kan de juistheid van de services en adviezen echter niet garanderen en zij is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct noch indirect, die uit deze services en adviezen mocht voortvloeien.

12.2 De services en adviezen zijn slechts geldig op het moment waarop deze worden verstrekt, en voor de daarbij aangegeven duur. Voor zover services en adviezen zijn gebaseerd op door afnemer aangeleverde of aan te leveren gegevens, mag de juistheid en volledigheid van die gegevens worden verondersteld. CropX is niet aansprakelijk voor onjuistheden die voortvloeien uit de van afnemer afkomstige gegevens.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 De overeenkomst en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende licentieovereenkomst en onderhoudsovereenkomst kunnen door CropX door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel zelf een verzoek daartoe indient, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingediend of door de rechtbank wordt ingewilligd, of wanneer afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel indien afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd.

13.2 De afnemer is aansprakelijk voor de door CropX ten gevolge van de ontbinding geleden schade, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit winstderving en de in verband met de ontbinding gemaakte kosten.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is op deze overeenkomst niet van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, die voortvloeien uit deze of andere overeenkomsten of daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Groningen, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan. Van een geschil is sprake, zodra een van de partijen zulks verklaart.

Laatste wijziging: 25 mei 2018

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!